ข่าวประกาศ

:- การอ่านและการเขียน  ป.5  (มกราคม 2562)
:- เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน (มกราคม 2562)
:- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัด
:- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
:- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
:- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  (กลุ่มที่ 2)
:- ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 1
:- เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านและการเขียน (พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:

:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 8)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 1 รายการ  (กลุ่มที่ 7)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:- ประกาศ TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร  จำนวน 3 รายการ  (กลุ่มที่ 8)
:- ประกาศ TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 1 รายการ  (กลุ่มที่ 7)
:- "ประกาศ" ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ (กลุ่มที่ 1)
:-"ประกาศ" ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ จำนวน 8 รายการ
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล  จำนวน 2 รายการ  (กลุ่มที่ 4)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซึ้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยและครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน  จำนวน 4 รายการ  (กลุ่มที่ 3)
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน 6 รายการ
:- *ประกาศ*  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 3 รายการ
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6, กลุ่มที่ 7, กลุ่มที่ 8
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4

แผนการจัดซื้อ  รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน

งบทดลอง  เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

tepe online  dlit

Obec Channel  Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

 
 
 

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 

ดร.ชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1นำคณะข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต1ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

ไม่พบฟีด

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ผู้อำนวยการ

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ

efix

ระเบียบวาระและรายงานการประชุม

facebook samutprakan1

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 
 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา