วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

ภายในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ได้มาตรฐานพร้อมสู่อาเซียน

 
     

 


เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา