สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 

ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์

 

 

ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

เกิดวันที่  4  กุมภาพันธ์  2502  ที่บ้านหนองบั่ว  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มรับราชการเมื่อ   1 พฤษภาคม 2524   เงินเดือน  คศ. 4   ขั้น 66,960 บาท   เกษียณ  1 ตุลาคม 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวิตยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)   เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

การศึกษา         ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต  (ค.บ.)  เกษตรศาสตร์    วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

                     ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                     ปริญญาเอก  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)   การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การรับราชการ   2524            ครู 2  ระดับ 2  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว  สปอ.กุดข้าวปุ้น   สปจ.อุบลราชธานี

                     2531-2537    ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่  สังกัดสปจ.อุบลราชธานี   สปจ.อำนาจเจริญ

                     2537-2543    ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวตะพาน   อ.พนา   จ.อำนาจเจริญ

                     2543-2547    หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์,  อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร, อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ 

                     2547-2557    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4  จ.อุบลราชธานี

                     2557-2559    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  จ.สมุทรปราการ

                     2559            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  จ.สมุทรปราการ

การศึกษาดูงานที่สำคัญ           1. ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาประเทศสิงคโปร์  ปี 2548

                                        2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและจัดการศึกษาประเทศจีน  ปี 2556

                                        3.  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา สปป.ลาว ปี 2555 และ ปี 2556

                                        4.  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาประเทศเวียตนาม  ปี2555, 2557

                                        5.  ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการศึกษาประเทศแคนาดา ปี 2556

                                        6.  ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2556

                                        7.  ศึกษาดูงานด้านการบริหารและจัดการศึกษาประเทศญี่ปุ่น ปี 2556

ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น

              1. เกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารดีเด่น  จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ปี 2553

              2. โล่เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีอุปการคุณ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปี 2555

              3. เกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ด้านการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ปี 2554

              4. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ปี 2556

              5. โล่นักบริหารการศึกษาดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปี 2558

              6. โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

              7. โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  สพป.ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปี 2558

              8. โล่รางวัล  MOE AWARDS  ประเภทหน่วยงาน สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559

              9. โล่รางวัล  MOE AWARDS  ประเภทหน่วยงาน สาขา อนุรักษ์มรดกไทย ปี 2559

ประสบการณ์ และการได้รับความไว้วางใจจากสังคม

              1. ที่ปรึกษาและบรรณาธิการ วารสารครูอุบล เขต 4  ปี 2547-2552

              2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

              3. กรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวารินชำราบ  ปี 2552

              4. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา ของ

                  สพป.มุกดาหาร และ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ปี 2553

              5. กรรมการมูลนิธิครูอุบลราชธานี  ปี 2556

              6. ผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ปี 2556

              7. ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4  จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2556

              8. อกศจ.สมุทรปราการ  ปี 2559   และ กศจ.สมุทรปราการ  ปี 2559

     

 


ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑