สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
*ด่วน* เครื่องมือการอ่านเขียน (ป.1- ป.6) มกราคม 2561
*ประกาศ* ผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติปี 2561
แบบบันทึกข้อมูลกรรมการกำกับการสอบ การอ่านออก ชั้น ป.1 และการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560 
*ประกาศ* ขายทอดตลาดโรงอาหารและสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ ของโรงเรียนวัดชมนิมิตร
**ประชาสัมพันธ์ ๒**ตำแหน่งว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
**ประชาสัมพันธ์**ตำแหน่งว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
คู่มือการอ่านการเขียน  ป.1-6  คู่มือการอ่านการเขียน ม.1-3
*งานวินัยและนิติการ* สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปัญหา อุปสรรค
*กลุ่มบุคคล* ข้อมูลครู 10 มิ.ย.60
งบทดลอง

Obec Channel   Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

 

         
 
 
นายกอบกิจ   สิทธิธนกานต์
 
 
 
 

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
 
 
นางลาวัณย์  ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 
         
 
 
 
นางนฤมล  เนื่องช้าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นางมณฑนา  มานะประสพสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
นางอุษา  สังข์น้อย
 
 
 
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
นางอุษา  สังข์น้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางนงลักษณ์  ศรีสังข์แก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางฐิติญารัตน์  มีไมตรีจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
         
 
 
 
 
 
นางสาวคณาพร  คมสัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นายยอดยิ่ง  ทองรอด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         
         
นางปรียา  แจ่มคล้าย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
       

 

 

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑