สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

    นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์    
 
 

นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเ ขต ๑

 
 
         
 
 
No Picture
 
 
 
 
นายวงศ์เทพ  โรจนถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
 
         
นายจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร
 
นางสุวรรณนภา  งามดี
 
นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นายจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
             นางสุวรรณนภา  งามดี             
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
         

 

 

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑