นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์    
 
 

นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเ ขต ๑

 
 
         
 
 
No Picture
 
 
 
 
นายวงศ์เทพ  โรจนถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
 
         
นายจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร
 
นางสุวรรณนภา  งามดี
 
นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นายจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
             นางสุวรรณนภา  งามดี             
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
         

 

 

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา