นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
จุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
 
 
 
 
นางจุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
 
         
นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
 
นางสาววิวารรณ  เนตรทิพวัลย์
 
นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 
นางสาววิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 
นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
         
นางกันยา  คงสง
 
นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
 
นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
นางกันยา  คงสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
         
นางสาวสาวิณี  สุริหาร
 
 
 
 
นางสาวสาวิณี  สุริหาร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
 

 


เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑
 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา