นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

:::จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562:::

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน69

แบบสอบถาม

 

กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์

       
นายชูชาติ  แก้วนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
         
 
 
จุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
 
 
นางจุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
         
นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
 
นางสาววิวารรณ  เนตรทิพวัลย์
 
นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาววิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
 
นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางกันยา  คงสง
 
นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
 
นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
นางกันยา  คงสง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 
นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 
นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com