สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 


 
 
 
 
 
 

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
จุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
 
 
 
 
นางจุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
 
         
นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
 
นางสาววิวารรณ  เนตรทิพวัลย์
 
นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 
นางสาววิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 
นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
         
นางกันยา  คงสง
 
นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
 
นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
นางกันยา  คงสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
         
นางสาวสาวิณี  สุริหาร
 
 
 
 
นางสาวสาวิณี  สุริหาร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 
 

 


ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑