สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 


 
 
นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
 
 
 
 

นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
 
 
 
 
นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
         
นางภัทราภร  จารุทวีสิน
 
นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย์
 
นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นางภัทราภร  จารุทวีสิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางรดา  บุญพิทักษ์กิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
         
นางทิพพา  เพ็ชรน้อย
 
นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
 
นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นางทิพพา  เพ็ชรน้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
นางสุภาภรณ์  สันธนะวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
         
นางอุทุมพร  สินธุสอาด
 
 
 
 
นางอุทุมพร  สินธุสอาด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
 
 

 


ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑