นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์

รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

:::จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562:::

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน69

แบบสอบถาม

 

กลุ่มนโยบายและแผน

    นายกอบกิจ   สิทธิธนกานต์    
นายกอบกิจ  สิทธิธนกานต์
รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
    นางนงคราญ  เรืองนุ่น    
 
 
นางนงคราญ  เรืองนุ่น
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
 
ลำพูน
 
กนกวรรณ
 
ทัศน์กมล
นางลำพูล  เกิดปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นางกนกวรรณ  อ่อนตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นางทัศน์กมล  รักไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
 
 
 
 

 
 
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com