สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
*ด่วน* เครื่องมือการอ่านเขียน (ป.1- ป.6) มกราคม 2561
*ประกาศ* ผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติปี 2561
แบบบันทึกข้อมูลกรรมการกำกับการสอบ การอ่านออก ชั้น ป.1 และการสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560 
*ประกาศ* ขายทอดตลาดโรงอาหารและสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ ของโรงเรียนวัดชมนิมิตร
**ประชาสัมพันธ์ ๒**ตำแหน่งว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
**ประชาสัมพันธ์**ตำแหน่งว่าง และสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
คู่มือการอ่านการเขียน  ป.1-6  คู่มือการอ่านการเขียน ม.1-3
*งานวินัยและนิติการ* สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปัญหา อุปสรรค
*กลุ่มบุคคล* ข้อมูลครู 10 มิ.ย.60
งบทดลอง

Obec Channel   Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

 

   
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
         
 
 
 
 
 
 

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  

 
 
         
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
 
 
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
         
นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร
 
นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
 
นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
 
 
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางมาลินี  ผุดผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายพินิจ  แสงจันทร์วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
 
 
นางสุจิรา  สหวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา
 
นางสาวสุภัทรา  มงคลเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นางสุจิรา  สหวงศ์
           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา            
       
นางนิรัญ  เปรมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาววรัทธยาน์  พรหมสมบัติ
อัตราจ้าง 
 
นางสาววรรณา  สาปลั่ง
อัตราจ้าง 
         
         

 


ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑