สพป. สป.1
ครบรอบ ๑๐๐ ปีการใช้ธงไตรรงค์
ป้อมยุทธนาวี
พระเจดีย์กลางน้ำ
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง
สะพานภูมิพล
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
*ประกาศ* การขายทอดตลาดบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง ของ ร.ร.วัดชมนิมิตร (ครั้งที่ 2)
*ประกาศ* ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์
*ประกาศ* ขายทอดตลาดบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง ของ ร.ร.วัดชมนิมิตร
*ประกาศ* เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*ประกาศ* เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
*ประกาศ*ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
*ด่วน* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์
*ประกาศ* การขายทอดตลาดอาคารเรียน สปช.017 ขนาด 16 ห้องเรียน จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนคลองมหาวงก์
*ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*ด่วน* *ประกาศ* ผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติปี 2561
*งานวินัยและนิติการ* สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปัญหา อุปสรรค
งบทดลอง  เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

Obec Channel   Training OBEC

                                                           คู่มือโครงการ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่67

ศิลปหัตกรรม สพป.สป.1

 

   
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
         
 
 
 
 
 
 

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  

 
 
         
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
 
 
 
 
นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
         
นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร
 
นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
 
นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 
นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
 
 
นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางมาลินี  ผุดผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายพินิจ  แสงจันทร์วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         
 
 
นางสุจิรา  สหวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา
 
นางสาวสุภัทรา  มงคลเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
    นางสุจิรา  สหวงศ์
           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา            
       
นางนิรัญ  เปรมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาววรัทธยาน์  พรหมสมบัติ
อัตราจ้าง 
 
นางสาววรรณา  สาปลั่ง
อัตราจ้าง 
         
         

 


ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ประวัติการปฏิบัติราชการ

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
 


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

 


โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑