ดร.ชูชาติ  แก้วนอก

ดร. ชูชาติ  แก้วนอก

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

แบบสอบถาม

   
นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
 
 
นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 
 
สุรชัย
 
 
นายสุรชัย  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ยุติธรรม
 
นางพรฤดี  มารศรี
 
นางสาวอุไร  เรืองวานิช
นายยุติธรรม  สุขปลั่ง
นักประชาสัมพันธ์
นางชำนาญการพิเศษ
 
นางพรฤดี  มารศรี
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
 
นางสาวอุไร  เรืองวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางณัฐนิช  สอาดพงษ์
 
นางสายธานี  มากสุข
 
 
นางณัฐนิช  สอาดพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
นางสายธานี  มากสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com