เว็บไซต์สถานศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพป.สป.๑

โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.สป.๑

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.


เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

 

 
 
นายชูชาติ  แก้วนอก
 
 
 
 

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรชัย  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
 
         
 
 
นางพรฤดี  มารศรี
 
นางสาวอุไร  เรืองวานิช
นายยุติธรรม  สุขปลั่ง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 
นางพรฤดี  มารศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
นางสาวอุไร  เรืองวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
         
No Picture
 
นางณัฐนิช  สอาดพงษ์
 
No Picture
นายสัมฤทธิ์  จันทร์อ่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางณัฐนิช  สอาดพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสายธานี  มากสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         
นางสาวชนิดาภา  อินทรีย์
 
 
 
 
นางสาวชนิดาภา  อินทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 

 

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ