กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

 
 
 
 
นายชูชาติ  แก้วนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  
         
 
 
นางสาวบุณยวีร์  อดิศัยเดชรินทร์
 
 
นางสาวบุญยวีย์  อดิศัยเดชรินทร์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี