สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมปฏิบัติการออนไลน์ WBT (Web-based Training) ในหลักสูตร การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤติ : การใช้ LMS ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Education In Crisis

กิจกรรมวันครู2563

แบบสอบถาม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
:-*ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ มัธยมต้น จำนวน 5 ชุด (กลุ่มที่ 6) ครั้งที่ 3 เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 81
:-*ประกาศ* ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 ชุด (กลุ่มที่ 5) ครั้งที่ 2 เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 93
:-*ประกาศ TOR* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฎศิลป์ มัธยมต้น จำนวน 5 ชุด (กลุ่มที่ 6) ครั้งที่ 3 เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 91
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 76
:- *ประกาศ* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 รายการ (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 3 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 81
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 91
:- *ประกาศ TOR* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 91
:- *ประกาศ TOR* ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 รายการ (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 3 (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 85
:- *ประกาศ* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 รายการ (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 3 เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 82
:- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ชุด (กลุ่มที่ 7) ครั้งที่ 2 เขียนโดย สมยศ ศรีประเสริฐ 82
Copyright © SAMUTPRAKAN PESAO 1
Samut Prakan Primary Education Service Area Office 1 Information Technology for Education Center | ITEC
34/4 Sukhumwit Road, Paknam, Muang, Samut Prakn 10270
Call : 0-2384-8088-92, 0-2371-6021-2, 0-2371-6084, 0-2384-3278 0-2384-3989, 0-2384-5476 and 0-2394-5705 Fax : 0-2371-6085
eMail : itec.sp1@gmail.com